គ្រឿងបន្លាស់ - Zengrit ម៉ាស៊ីនអិលធីឌី

បរិក្ខារ

Haeger ការបញ្ចូលម៉ាស៊ីន

30 តុ Punch កម្លាំងចុច

80 តុ Punch ចុចជាមួយមតិ Servo

45 តុ Punch ចុចជាមួយមតិ Servo

Euromac 35 ម៉ាស៊ីន Ton ការបិទតែម

ម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC

Pnuematic ចុច

បង្កើតស្លាប់អនុបណ្ឌិត

Piranha ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC Press ហ្វ្រាំង 


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!