උපකරණ - Zengrit යන්ත්රය Co., Ltd.

උපකරණ

Haeger ඇතුලත් කිරීම් යන්ත්රය

30 ටොන් පන්ච් මාධ්ය

සර්ෙවෝ ආහාර සමඟ 80 ටොන් පන්ච් මාධ්ය

සර්ෙවෝ ආහාර සමඟ 45 ටොන් පන්ච් මාධ්ය

Euromac 35 ටොන් මුද්රාව යන්ත්රය

සඳහා CNC යන්ත්ර

Pnuematic මාධ්ය

ස්වාමියා අච්චු Maker

Piranha සඳහා CNC තිරිංග යන්ත්ර 


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!