සේවය - Zengrit යන්ත්රය Co., Ltd.

සේවා

සේවා

• සඳහා CNC සිදුරු

• Hinge කැපීම 

• නැවීම 

• කිරි කැපීම

• ඇතුල්

• සභාව

• ප්ෙල්ටිං

• ද්රව්ය

- යකඩ (.25 දක්වා)

- හාඩ්ෙවයාර් වානේ (11 මිනුම් දන්ඩක් දක්වා)

- හැටුම් වානේ (11 මිනුම් දන්ඩක් දක්වා)

- පත්රය ප්ලාස්ටික්

-Aluminum (11 මිනුම් දන්ඩක් දක්වා)

• පෑස්සුම්

• ලෝහ මුද්රාව

• කුඩු ආෙල්පන 

• නිර්මාණ සේවා

• AUTOCAD

• Metalix


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!